e-hvtd v2.0 (9175)

鬼質 quỷ chất
♦Hình dạng xấu xí (như ma). ◇Phạm Thành Đại : Thái lăng tân khổ phế lê sừ, Huyết chỉ lưu đan quỷ chất khô , (Tứ thì điền viên tạp hứng thi ).
♦Xấu ác (hình chất).