e-hvtd v2.0 (9175)

眼簾 nhãn liêm
♦Màng mắt. § Cũng gọi là hồng mô .
♦Trong mắt. ◎Như: ánh nhập nhãn liêm .