e-hvtd v2.0 (9175)

吉日 cát nhật
♦Ngày đầu mỗi tháng âm lịch. § Còn gọi là cát đán .
♦Ngày tốt, ngày lành. ◇Thi Kinh : Cát nhật Canh ngọ, Kí sai ngã mã , (Tiểu nhã , Cát nhật ) Ngày tốt là ngày Canh ngọ, Đã lựa chọn ngựa cho ta.