e-hvtd v2.0 (9175)

虛左 hư tả
♦Lễ xưa chỗ bên trái là địa vị tôn quý. Sau gọi hư tả là để trống chỗ ngồi bên trái chờ người hiền tài. ◇Sử Kí : Công tử tòng xa kị, hư tả, tự nghênh Di Môn Hầu Sanh , , (Ngụy Công Tử truyện ) Công tử lên xe, để trống chỗ ngồi bên trái, đích thân đi đón Hầu Sinh ở Di Môn.