e-hvtd v2.0 (9175)

絕命 tuyệt mệnh
♦Chết. ◇Hậu Hán Thư : Tử tôn cơ hàn, tuyệt mệnh ư thử, khởi tổ khảo chi ý tai! , , (Hiển Tông Hiếu Minh đế kỉ )..