e-hvtd v2.0 (9175)

老小 lão tiểu
♦Người già và trẻ con. ◇Vương Phù : Thí do gia nhân ngộ khấu tặc giả, tất sử lão tiểu luy nhuyễn cư kì trung ương, đinh cường vũ mãnh vệ kì ngoại , 使, (Tiềm phu luận , Thật biên ).
♦Chỉ dân chúng, trăm họ. ◇Quan Hán Khanh : Xa giá khởi hành liễu, khuynh thành đích bách tính đô tẩu. Yêm tùy na chúng lão tiểu mỗi xuất đích Trung Đô thành tử lai , . (Bái nguyệt đình , Đệ nhị chiết).
♦Chỉ gia thuộc, gia quyến. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Triệu Vân sát chí thiên minh, tầm bất kiến, Huyền Đức, hựu thất liễu Huyền Đức lão tiểu , , , (Đệ tứ thập nhất hồi).
♦Chỉ vợ. ◇Cảnh thế thông ngôn : Như hà đắc tiền lai thú lão tiểu? ? (Bạch nương tử vĩnh trấn lôi phong tháp ).