e-hvtd v2.0 (9175)

各持己見 các trì kỉ kiến
♦Mỗi người giữ vững quan điểm của mình. Thường chỉ ý kiến không thể thống nhất được. § Cũng nói các chấp sở kiến .