e-hvtd v2.0 (9175)

面孔 diện khổng
♦Mặt. ◇Hoàng Phiên Xước : Văn Thụ diện khổng bất tự hồ tôn, Hồ tôn diện khổng cưỡng tự Văn Thụ , (Trào Lưu Văn Thụ ) Mặt (Lưu) Văn Thụ không giống khỉ, Mặt khỉ hết sức giống (Lưu) Văn Thụ.
♦Dong mạo, tướng mạo. ◇Cao Dịch : Nữ đệ tử cần lễ bái, nguyện hậu thân diện khổng nhất tự hòa thượng , (Quần cư giải di , Bái Hồ tăng ).
♦Mặt mũi, thể diện. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Ngã kí cùng liễu, tả hữu một hữu diện khổng tại Trường An, hoàn yếu giá trạch tử chẩm ma? , , (Đỗ Tử Xuân tam nhập Trường An ).