e-hvtd v2.0 (9175)

諭旨 dụ chỉ
♦Chiếu thư của vua để hiểu dụ thần dân.
♦Hiểu dụ, thông báo cho biết. ◇Kim sử : Dĩ tuệ tinh hiện, cải nguyên, đại xá. Dụ chỉ tể thần , , . (Tuyên Tông bổn kỉ hạ ).