e-hvtd v2.0 (9175)

興興頭頭 hứng hứng đầu đầu
♦Hăm hở, hăng hái. ◇Hồng Lâu Mộng : Kim gia tức phụ tự thị hỉ hoan, hứng hứng đầu đầu khứ trảo Uyên Ương, chỉ vọng nhất thuyết tất thỏa , , (Đệ tứ thập lục hồi) Cô vợ Kim (Văn Tường) lấy làm thích lắm, hăm hở đi tìm Uyên Ương, hi vọng nói một câu là xong ngay.