e-hvtd v2.0 (9175)

陶醉 đào túy
♦Say mê, đắm đuối. ◇Ba Kim : Tha đào túy liễu, đào túy tại nhất cá thiểu nữ đích ái tình lí , (Gia , Lục).