e-hvtd v2.0 (9175)

井井有條 tỉnh tỉnh hữu điều
♦Ngay ngắn thứ tự. ◎Như: thư tịch mãn giá, tỉnh tỉnh hữu điều 滿, .