e-hvtd v2.0 (9175)

惡有惡報 ác hữu ác báo
♦Làm điều xấu ác thì sẽ bị báo ứng điều xấu ác. ◎Như: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo , .