e-hvtd v2.0 (9175)

病國殃民 bệnh quốc ương dân
♦Làm hại nước hại dân. § Cũng nói là họa quốc ương dân .