e-hvtd v2.0 (9175)

刺股 thích cổ
♦Đời Chiến quốc, Tô Tần đọc sách, khi muốn ngủ gục, liền lấy dùi đâm vào đùi tự làm cho tỉnh. Sau tỉ dụ sự phát phẫn cầu học.