e-hvtd v2.0 (9175)

句格 cú cách
♦Cách thức đặt câu. ◇Kỉ Quân : Hựu hữu hành thư nhất đoạn, bác lạc tàn khuyết. Ngoạn kì cú cách, tự thị nhất từ , . , (Duyệt vi thảo đường bút kí , Cô vọng thính chi nhị ).