e-hvtd v2.0 (9175)

冊命 sách mệnh
♦Mệnh lệnh vua phong lập người kế thừa, hậu phi cho tới các đại thần.
♦Chỉ các việc sách lập hoặc sách phong.