e-hvtd v2.0 (9175)

沙門 sa môn
♦Dịch âm tiếng Phạn "sramana", Tàu dịch nghĩa là cần tức nghĩa là người đi tu chăm tu phép thiện dẹp hết tính ác. § Ban đầu là một danh từ chỉ những vị du tăng tu theo hạnh Ðầu-đà, tức là tu khổ hạnh. Dần dần, từ này được dùng chỉ tất cả những vị tăng tu tập đạo Phật.