e-hvtd v2.0 (9175)

芬華 phân hoa
♦Vinh hiển, vinh hoa. ◇Sử Kí : Hữu công giả hiển vinh, vô công giả tuy phú vô sở phân hoa , (Thương Quân liệt truyện ) Ai có công thì hiển vinh, ai không có công thì tuy giàu có cũng không được vinh hoa.
♦Tươi tốt. ◇Bạch Cư Dị : Ức tạc ngũ lục tuế, Chước chước thịnh phân hoa , (Chủng đào ca ) Nhớ ngày trước được năm sáu năm, Sáng rỡ mạnh mẽ tươi tốt.