e-hvtd v2.0 (9175)

專名 chuyên danh
♦Tức chuyên hữu danh từ danh từ riêng. ◎Như: Tôn Trung San , Quảng Đông , Hưng Trung hội .