e-hvtd v2.0 (9175)

狗賊 cẩu tặc
♦Tiếng nhục mạ người khác bất trung bất nghĩa.