e-hvtd v2.0 (9175)

古風 cổ phong
♦Phong cách người đời xưa.
♦Thể thơ cũ không hạn định số câu, số chữ và ít gò bó về âm luật.