e-hvtd v2.0 (9175)

閉關鎖國 bế quan tỏa quốc
♦Đóng cửa quan, khóa cửa bể, không thông thương với ngoại quốc.