e-hvtd v2.0 (9175)

性能 tính năng
♦Bản năng, năng lực và tác dụng tự nhiên sẵn có. ◎Như: miêu năng bộ thử đích tính năng bản năng của mèo biết bắt chuột.
♦Chỉ tính chất và hiệu năng của khí vật. ◎Như: giá cơ khí đích tính năng ngận hảo tính chất và hiệu năng của máy này rất tốt.