e-hvtd v2.0 (9175)

古語 cổ ngữ
♦Ngôn ngữ thời xưa. ◇Nhan thị gia huấn : Nhi cổ ngữ dữ kim thù  biệt, kì gian khinh trọng thanh trọc, do vị khả hiểu , , (Âm từ ).
♦Câu nói hay truyền lại từ xưa.