e-hvtd v2.0 (9175)

青眼 thanh nhãn
Nguyễn Tịch , đời nhà Tấn , khi tiếp người nào mà quý trọng thì con ngươi mắt đen, người nào coi khinh thì con ngươi mắt trắng. Vì thế thanh nhãn biểu thị quý trọng. Về sau, trong thư từ hay dùng thùy thanh hay thanh lãm là nói cái ý ấy cả, cũng như ta nói xin để "mắt xanh" mà soi xét cho vậy.