e-hvtd v2.0 (9175)

送佛送到西天 tống phật tống đáo tây thiên
♦Giúp đỡ người khác thì phải làm cho chu toàn tới nơi tới chốn.