e-hvtd v2.0 (9175)

古板 cổ bản
♦Không linh hoạt. ◎Như: tha đích động tác ngận cổ bản .
♦Cổ lỗ, cũ rích, cố chấp, thủ cựu, không hợp thời. § Cũng như câu nệ . ◎Như: nhĩ na cổ bản đích tư tưởng, tảo dĩ cân bất thượng thì đại liễu , .