e-hvtd v2.0 (9175)

百年偕老 bách niên giai lão
♦Chúc tụng vợ chồng hòa mục trăm năm cùng già. ◇Nho lâm ngoại sử : Chỉ nguyện nhĩ môn phu thê bách niên giai lão, đa tử đa tôn , (Đệ nhị thập nhất hồi).