e-hvtd v2.0 (9175)

沒出息 một xuất tức
♦Không tiến lên, chẳng nên thân, vô hi vọng, không ra gì. ◇Hồng Lâu Mộng : Giá khả hựu thị hồ thuyết, tựu toán nhĩ thị cá một xuất tức đích, chung lão tại giá lí, nan đạo tha tỉ muội môn đô bất xuất môn đích , , , (Đệ thất thập nhất hồi) Lại nói nhảm rồi! Dù cho chú chẳng làm gì, chết già trong nhà này, chẳng lẽ các chị em lại không đi lấy chồng à?