e-hvtd v2.0 (9175)

即使 tức sử
♦Dù, dù cho, dù có... chăng nữa. ☆Tương tự: giả sử 使, tẫn quản , túng nhiên . ◎Như: ngã tức sử ngạ tử dã bất nguyện hướng nhân khất thảo 使 tôi dù cho chết đói cũng không chịu ăn xin người khác.