e-hvtd v2.0 (9175)

式微 thức vi
♦Suy vi, suy bại, sa sút. ◇Liêu trai chí dị : Bộc tức thức vi, do thị thế duệ, hà chí hạ hôn ư thị quái , , (Liễu Sinh ) Tôi dù sa sút, cũng là con nhà thế gia, đâu đến nỗi phải hạ mình cầu hôn qua bọn mối lái ở chợ.