e-hvtd v2.0 (9175)

半信半疑 bán tín bán nghi
♦Nửa tin nửa ngờ. § Cũng nói: tương tín tương nghi , nghi tín tham bán .