e-hvtd v2.0 (9175)

交互作用 giao hỗ tác dụng
♦Tác dụng phát sinh do ảnh hưởng lẫn nhau của hai hoặc nhiều loại sự vật.