e-hvtd v2.0 (9175)

不成文法 bất thành văn pháp
♦Pháp luật được nhìn nhận theo tục lệ tập quán nhưng không viết ra văn bản.