e-hvtd v2.0 (9175)

不合 bất hợp
♦Trái, không phù hợp. ◎Như: bất hợp nguyên lí .
♦Không đúng.
♦Bất hòa.
♦Không ngừng, không thôi.
♦Không thể. ◇Vũ vương phạt Trụ bình thoại : Đại vương hưu binh bãi chiến, bất hợp phạt Trụ , (Quyển hạ) Đại vương thôi binh ngưng chiến, không thể đánh Trụ được.