e-hvtd v2.0 (9175)

菜園 thái viên
♦Vườn trồng rau. § Cũng gọi là thái phố .