e-hvtd v2.0 (9175)

種種 chủng chủng
♦Các thứ, mọi sự. ◇Lục Du : Bệnh ta đoản phát phân phân bạch, Lão giác sơ tâm chủng chủng phi , (Vãn phạn ) Bệnh hoạn than ôi tóc trắng đầy, Già rồi mới hay mọi chí nguyện ban đầu đều là hão cả.
♦Ngắn ngủn (tóc). ◇Lục Du : Kim ấn hoàng hoàng vị nhập thủ, Bạch phát chủng chủng lai vô tình , (Trường ca hành ) Ấn vàng rực rỡ chưa vào tay, Tóc trắng lũn cũn đến vô tình.
♦Thuần hậu, chất phác. ◇Trang Tử : Xả phù chủng chủng chi dân, nhi duyệt phù dịch dịch chi nịnh , (Khư khiếp ) Bỏ dân chất phác, mà thích hạng nịnh nọt gian tà.