e-hvtd v2.0 (9175)

翰林院 hàn lâm viện
♦Lập ra từ thời nhà Đường, chuyên lo về chiếu của vua. Nhà Tống thiết đặt Hàn Lâm Học Sĩ Viện , giữ việc khởi thảo chiếu chỉ ở nội triều. Nhà Minh đổi thành Hàn Lâm Viện , nắm việc trứ tác trong nội các. Cũng gọi là Mộc Thiên , Cấm Lâm .