e-hvtd v2.0 (9175)

帝國 đế quốc
♦Nước lớn theo chế độ quân chủ (vua cầm quyền). ◎Như: La Mã đế quốc .
♦Nước mạnh xâm chiếm nước khác để mở rộng lãnh thổ hoặc thế lực, để khai thác tài nguyên, quyền lợi của những nước này.
♦Xí nghiệp có tổ chức, cơ cấu hùng hậu, có thể thao túng, gây ảnh hưởng lớn về kinh tế. ◎Như: báo nghiệp đế quốc đế quốc ngành báo chí.