e-hvtd v2.0 (9175)

阿僧祇 a tăng kì
♦Vô số, con số rất lớn (dịch âm tiếng Phạn "asamkya"). ◇Pháp Hoa Kinh : Ngã thành Phật dĩ lai, phục quá ư thử bách thiên vạn ức na-do-tha a-tăng-kì kiếp. Tự tòng thị lai, ngã thường tại thử sa-bà thế giới thuyết pháp giáo hóa , . , (Như Lai thọ lượng phẩm đệ thập lục ) Từ khi ta thành Phật đến nay, còn hơn trăm nghìn vạn ức na-do-tha a-tăng-kì kiếp. Từ đó đến nay, ta thường ở cõi sa-bà này thuyết Pháp giáo hóa.