e-hvtd v2.0 (9175)

梁園 lương viên
♦Lương Hiếu vương đời Hán có một cái vườn rất đẹp ở huyện Khai Phong gọi là Lương Viên để đón tiếp tân khách. Có câu ngạn ngữ: Lương Viên tuy hảo, bất thị cửu luyến chi gia , Lương Viên dù đẹp, đâu phải nhà ta mà quyến luyến lâu ngày.
♦Kịch trường.