e-hvtd v2.0 (9175)

良藥苦口 lương dược khổ khẩu
♦Thuốc hay đắng miệng. ◇Khổng Tử gia ngữ : Lương dược khổ ư khẩu nhi lợi ư bệnh, trung ngôn nghịch ư nhĩ nhi lợi ư hành , (Lục bổn ) Thuốc hay đắng miệng mà lợi cho bệnh, lời trung trái tai mà lợi cho việc làm.