e-hvtd v2.0 (9175)

爾虞我詐 nhĩ ngu ngã trá
♦Ngươi lừa đảo ta bịp bợm (tráo trở lẫn nhau để thủ lợi).
♦☆Tương tự: câu tâm đấu giác .
♦★Tương phản: phi can lịch đảm , thôi tâm trí phúc , thôi thành tương kiến , can đảm tương chiếu , tương an vô sự .