e-hvtd v2.0 (9175)

山門 san môn, sơn môn
♦Cổng chùa. ◇Tô Mạn Thù : Xuất sơn môn thiếu vọng (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Bước ra cổng chùa ngắm ra xa. ☆Tương tự: miếu môn .
♦Chùa, tự viện. ◇Tỉnh thế hằng ngôn : Hảo a, xuất gia nhân cán đắc hiếu sự, bại hoại san môn , , (Hách Đại Khanh di hận ) Hay không, người xuất gia sao mà hiếu sự, làm bại hoại thanh danh nhà chùa.
♦Cửa mộ. ◇Tống Thư : San môn tiêu sắt, tùng đình thùy tảo , (Viên Nghĩ truyện ) Cửa mộ hiu hắt, sân thông ai quét.