e-hvtd v2.0 (9175)

旗鼓相當 kì cổ tương đương
♦Cờ trống ngang nhau. Ý nói thế lực đôi bên ngang nhau, cũng như nói bên tám lạng bên nửa cân. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Lộ vấn Tử Xuân: Kim dục dữ Lộ vi đối giả, nhược phủ quân tứ tọa chi sĩ da? Tử Xuân viết: Ngô tự dữ khanh kì cổ tương đương : , ? : (Đệ lục thập cửu hồi) (Quản) Lộ hỏi (Đỗ) Tử Xuân: Những vị muốn đối đáp với tôi, có phải là khách của phủ quân kia không? (Đỗ) Tử Xuân nói: Chỉ ta với ngươi mở cờ đánh trống ngang ngửa với nhau thôi.
♦☆Tương tự: bán cân bát lạng , bình phân thu sắc , các hữu thiên thu , công lực tất địch , thế quân lực địch .
♦★Tương phản: quả bất địch chúng , vân nê hữu biệt .