e-hvtd v2.0 (9175)

角落 giác lạc
♦Góc, xó.
♦Nơi hẻo lánh, hang cùng ngõ hẻm.
♦★Tương phản: đương trung , chánh trung , trung gian , trung ương .