e-hvtd v2.0 (9175)

毫釐 hào li
♦Một số lượng rất nhỏ, mảy may. ◎Như: hào li thiên lí sai một li đi một dặm. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Bần đạo đắc chi, duy vụ đại thiên tuyên hóa, phổ cứu vạn nhân. Vị tằng thủ nhân hào li chi vật, an đắc phiến hoặc nhân tâm? , , . , (Đệ nhị thập cửu hồi) Bần đạo được (bộ sách ấy), chỉ chuyên thay trời giáo hóa, cứu khắp muôn người. Chưa từng lấy của ai một mảy may gì, sao gọi là làm mê hoặc lòng người được?