e-hvtd v2.0 (9175)

齒德俱增 xỉ đức câu tăng
♦Tuổi tác và đạo đức đều tăng trưởng. Mĩ xưng dùng chỉ tuổi tác tăng thêm. ◇Ấu học quỳnh lâm : Tiện cao niên, viết xỉ đức câu tăng , (Lão thọ ấu đản loại ) Cao tuổi thêm lên, gọi là "xỉ đức câu tăng".