e-hvtd v2.0 (9175)

避實擊虛 tị thật kích hư
♦Tránh chỗ có thực lực mà đánh vào chỗ trống (theo binh pháp của Tôn Tử , chương Hư thực ). Ý nói đánh địch thì nhắm vào chỗ quân địch để sơ hở, không có phòng bị. ☆Tương tự: tị thật tựu hư , tị trọng tựu khinh .